لیست جایگاههای سوخت شهرستان گناباد

ردیف

نام جایگاه

نام مالک جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه بیدخت

بیدخت روبروی مهمانسرای جهانگردی

57332797

2

جایگاه قهرمانی

گناباد خیابان امام خمینی

57252046

3

جایگاه بهار

گناباد فلکه پیام نور

57253586

4

جایگاه آزادی

گناباد خیابان ناصر خسرو روبروی پارک شیرین

57228885

5

جایگاه پهلوان

گناباد جاده آسیایی جنب مرقد علامه بهلول

57258566

6

جایگاه ابراهیمی

گناباد جاده آسیایی جنب شرکت نفت ناحیه گناباد

57253286

7

فروشندگی سکودارروشناوند

گناباد - روشناوند

57473800

8

جایگاه کاخک

گناباد شهر کاخک

57372945

لیست جایگاه های سوخت بجستان

1

جایگاه سجاد بجستان

بجستان خیابان امام خمینی

56525900

2

جایگاه دومنظوره شهرداری

بجستان کمربندی خروجی بجستان

56524400

3

جایگاه المهدی

بجستان کمربندی ورودی مجتمع رفاهی المهدی

56527591

4

جایگاه رضاپور

بجستان شهر یونسی

56544255

لیست جایگاههای C.N.G شهرستان گناباد

ردیف

نام جایگاه

نام بهره بردار جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مسئول جایگاه

1

جایگاه امام رضا

شهرداری گناباد

گناباد  بعد از ترمینال مسافربری

57254921

2

جایگاه کامیاب

شهرداری گناباد

گناباد بلوار شهید کامیاب روبروی پارک جنگلی

57259774

3

جایگاه پیام نور

شهرداری گناباد

گناباد روبروی دانشگاه پیام نور

57261030

4

جایگاه کوثر بیدخت

شهرداری بیدخت

بیدخت زیر گذر ورودی بیدخت

57332337

5

جایگاه کشاورز

شهرداری کاخک

کاخک ورودی کاخک

57374260

لیست جایگاههای C.N.G شهرستان بجستان

ردیف

نام جایگاه

نام بهره بردار

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مسئول جایگاه

1

جایگاه شهرداری بجستان

شهرداری بجستان

بجستان انتهای بلوار معلم روبروی مدرسه امام رضا

5652719

تاسیسات گازمایع

1

نام تاسیسات

نام مالک

آدرس

تلفن

تلفن مسئول

2

آساگاز

گناباد بلوار کارگر جنب میدان بار

57255060