تماس با ما

سمت                             شماره تلفن مستقیم                        شماره تلفن همراه                        پیش شماره 


                                                                                                                                      051           


دفتر مدیریت منطقه            52318030

 

روابط عمومی                     52318029                              


بازرسی و نظارت                 52325567                              

 

 حراست                           52315582

 

مهندسی فرآورده ها             52318193                                 


عملیات و تاسیسات             52318046                            

 

تامین و توزیع                    52318025                               


کشیک منطقه                   52328203


فاکس                            52318040


تلفنخانه                          52313035 و 52313038 و 52325539 و 52318192


سامانه پیامگیر                  2318039