اهداف و چشم انداز

چشم انداز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران


ماموریت شرکت

   سوخت رسانی در گستره ای به وسعت کشور با استفاده از خط لوله ,نفت کش

,مخزندار راه آهن,کشتی و انبارهای نفت با ارائه خدمات مطلوب به منظور جلب

رضایت مشتریان با حداقل استفاده ازمنابع

ارزشهای شرکت


    ما همواره نسبت به تامین به موقع سوخت مورد نیاز کشور درجهت کسب رضایت جامعه

اهتمام می ورزیم

ما به ارزش انرژی (سوخت) به عنوان یک سرمایه ملی واقفیم وبرمصرف بهینه سوخت تاکید

می ورزیم

ما همواره برحفظ محیط زیست و رعایت استانداردهای ایمنی تاکید داریم

ما روابطمان را بر اساس احترام برقرار میکنیم

ما خود را ملزم به کارگروهی نوآوری و بهبود مستمر درکارمیدانیم

ما نقش منابع انسانی را در بهره وری واعتلای شرکت به عنوان با ارزشترین سرمایه باور داریم

ما مسئلیت پذیری و درستکاری را ارج نهاده وبه آن پای بندیم

ما به تغییر به عنوان پدیده ای برای استفاده از فرصتهای نهفته درآن می نگریم

مارضایت مشتری را نشانه تحقق اهداف شرکت میدانیم

مابرضرورت وجود منطق اقتصادی درتمامی اقدامات وفعالیتهای خود واقفیم

ما در حفظ ورعایت حقوق ذی نفعمان صادق هستیم

ما همه عضویک خانواده ایم و به نقش مناطق و نواحی در تحقق آرمانهای شرکت اهمیت می دهیم

ما بر کنترل کار اعتقاد درایم نه بر کنترل فرد

ما به اهمیت تعهد سازمانی تاکید می ورزیم


اهداف شرکت

تبدیل شرکت به شرکتی کوچک, چابک,ومنعطف با تغییرات محیط

بکارگیری فن آوری جدید در انجام فرآیندهای شرکت

واگذاری فعالیتهای اجرائی شرکت به بخش خصوصی

استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در پیشبرد اهداف شرکت

حرکت در راستای ایجاد دولت الکترونیک

استقرار کامل نظام های مدیریتی درسطح شرکت

تلاش درجهت تبدیل شرکت به شرکتی سرآمد درمیان شکرتهای تابعه وزارت نفت

توسعه منابع انسانی درجهت تحقق اهداف شرکت

کاهش هزینه های شرکت در تمامی ابعاد بدون کاهش کیفیت خدمات

افزایش سهم شرکت در فعالیتهای علمی ,پژوهشی ,وزارت نفت

شفاف سازی هزینه ها درتمامی سطوح

پرورش مدیران برای آینده و تهیه سیستم جایگزین پروری

افزایش غرور و افتخار درمیان کارکنان شرکت

پیاده سازی اتوماسیون درانبارهای نفت

پیاده نمودن مدیریت مصرف انرژی درتاسیسات شرکت و ساختمانهای اداری

ایجاد تسهیلات برای ذینفعان (مشتریان وکارکنان)

افزایش سهم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های شرکت

افزایش ظرفیت ذخیره سازی شرکت

رعایت مقررات زیست محیطی در تمامی فرآیندهای شرکت